Regulamin portalu Szeptak.pl:

§ 1 - Informacje ogólne:

Portal Szeptak.pl jest platformą internetową na łamach której użytkownicy portalu mogą zamieszczać informacje, opinie, komentarze i filmy, zdjęcia zwane dalej „materiałami” na temat firm, instytucji publicznych zakątków przyrody zwanych dalej „miejscami”. Treści na łamach portalu może zamieszczać osoba posiadającą darmowe, anonimowe konto.
Właścicielem portalu jest firma HI-NET S.C. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Długiej 16 a, nip : 937-24-07-931, zwana dalej Redakcją.

§ 2 - Rejestracja w portalu. Konto użytkownika:

Aby w pełni korzystać w portalu z jego możliwości należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie portalu. Na podany w formularzu adres mailowy zostanie przesłany link aktywacyjny do konta. Po jego zatwierdzeniu użytkownik uzyskuje dostęp do panela administracyjnego umożliwiający dodawanie treści na portal. Konto w portalu jest całkowicie bezpłatne, na prośbę użytkownika może zostać w każdej chwili przez redakcję portalu usunięte. Redakcja zastrzega sobie prawo do pozostawienia na łamach portalu dodanych do momentu zgłoszenia rezygnacji z posiadania konta miejsc, opinii i komentarzy, oraz innych informacji oraz materiałów. Prośba o usunięcie konta powinna zostać wysłana na adres admin@szeptak.pl z adresu mailowego podanego podczas rejestracji konta, usunięcie nastąpi nie później niż 72 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia. Niedozwolone jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Portalu, a także każdy Użytkownik we własnym interesie powinien zachować te dane w tajemnicy, gdyż każdy ich posiadacz za ich pomocą będzie mógł wejść na konto Użytkownika i dokonywać w nim zmian, za co Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

§ 3 - Wprowadzanie treści na portal przez użytkowników:

Jako użytkownicy portalu mogą Państwo wprowadzać treści na portal z wyłączeniem niedopuszczalnej zawartości a w tym :

 • a) treści i materiałów rasistowskich, pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych, antyreligijnych
 • b) treści nakłaniające innych do działania na szkodę innych osób lub miejsc
 • c) pogróżek w stosunku to osób trzecich
 • d) informacji zmyślonych, nieprawdziwych, pomówień
 • e) zawartości skopiowanej do której nie mają Państwo praw autorskich
 • f) złośliwych plików mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników portalu
 • g) linków do stron internetowych na których znajdując się treści niezgodne z Polskim prawem, pornograficznych itp.
 • h) przekazów i treści reklamowych

§ 4 - Dodawanie miejsc:

Użytkownikom przysługuje prawo do dodawania miejsc na łamach portalu, a w tym :

 • a) nazwy, danych teleadresowych
 • b) godzin otwarcia
 • c) oznaczenia lokalizacji na łamach mapy Google
 • d) wyrażenia opinii na temat tego miejsca
 • e) dodania oceny miejsca w skali od 1 do 5 , gdzie 1 oznacza opinię niedostateczną, 2 mierną, 3 dostateczną, 4 dobrą, a 5 bardzo dobrą
 • f) dodania zdjęć, filmów dotyczących danego miejsca

Użytkownik ma prawo do korekty danych podanych do danego miejsca zarówno dodanych przez niego jak i przez innych użytkowników. Opinia na temat miejsca może być aktualizowana wielokrotnie, jednak użytkownik nie może mieć więcej niż jednej opinii dotyczącej danego miejsca. Ocena wystawiona miejscu również może ulec zmianie.

§ 5 - Miejsca prywatne:

Każdy użytkownik może dodawać tzw. miejsca prywatne dostępne tylko dla zaprzyjaźnionych użytkowników oznaczonych jako znajomi. Użytkownik sam tworzy listę swoich znajomych spośród użytkowników zarejestrowanych w portalu. W każdej chwili można usunąć użytkownika z grona swoich znajomych.

§ 6 - Społeczność portalu:

Użytkownicy portalu mogą tworzyć grupy znajomych spośród osób zarejestrowanych w portalu. W tym celu należy wysłać zaproszenie do danego użytkownika wewnętrzną pocztą Portalu, dodatkowo informacja o zaproszeniu zostanie wysłana do użytkownika na adres mailowy podany przy rejestracji. Znajomi mogą udostępniać sobie informacje, zdjęcia, filmy o ulubionych miejscach oraz o wydarzeniach, mogą udostępniać również informacje o miejscach prywatnych wybranym znajomym .

§ 7 - Dodawanie wydarzeń:

Do każdego z miejsc użytkownik może dodać informację o wydarzeniach, które odbędą się lub odbyły w danym miejscu, do wydarzeń można dodawać zdjęcia, filmy i komentarze.

§ 8 - Punktowanie aktywności w portalu:

Za aktywność użytkowników w portalu przyznawane są punkty :

 • a) za dodanie nowego miejsca i opinii o nim – 6 pkt.
 • b) za dodanie opinii do miejsca dodanego przez Ciebie przez innego użytkownika – 3 pkt.
 • c) za dodanie wydarzenia – 2 pkt
 • d) za dodanie opinii do już istniejącego miejsca – 1 pkt

Punkty są przydzielane po zatwierdzeniu treści przez Redakcję.

§ 9
Zabrania się komercyjnego jak i niekomercyjnego wykorzystania, bez zgody Redakcji, informacji, materiałów, opinii i komentarzy zamieszczonych w Portalu. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników Portalu na jego stronach przekazów reklamowych, z zastrzeżeniem prawa Właścicieli firm do zamieszczania informacji i wpisów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 10
Użytkownik dodając treści w Portalu wyraża równocześnie zgodę na ich korektę stylistyczną i gramatyczną, a także na jej publikację w formie skróconej lub niedopuszczenie do emisji jeśli są one niezgodne z regulaminem.
Publikowane oceny i komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu, za które Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności.

§ 11
Użytkownik Portalu automatycznie przy rejestracji w Portalu akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu jak również później wprowadzonych do niego zmian. W szczególności każda osoba otwierająca konto zobowiązuje się do używania go zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu.

§ 12
Właściciel firmy uzyskuje prawo po wcześniejszym potwierdzeniu jego tożsamości przez Redakcję do zamieszczenia na łamach portalu bezpłatnie treści reklamowej bądź informacji będących zgodnymi z regulaminem portalu.

§ 13
Właściciel firmy ma prawo do zamieszczenia przy miejscu którego jest właścicielem logo, oraz innych znaków towarowych za zgodą Redakcji.

§ 14
Właściciel firmy nie może żądać zmian lub usunięcia ocen, komentarzy, bądź opinii wyrażonych przez użytkowników Portalu ani usunięcia miejsca z Portalu.

Postanowienia końcowe

§ 15
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone zarówno przez Właściciela firmy, jak i zarejestrowanych użytkowników. Jednocześnie Redakcja podejmować będzie kroki zmierzające do niezamieszczania/usuwania błędnych czy nieprawdziwych informacji o miejscach.

§ 16
Redakcja zastrzega sobie prawo do:

 • a) czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników
 • b) dodawania recenzji własnych i materiałów redakcyjnych;
 • c) usunięcia danych Właściciel firmy, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego dane są fałszywe
 • d) usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dane są fałszywe,
 • e) usunięcia konta Użytkownika, w przypadku w razie naruszenia regulaminu lub w razie gdy jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Portalu
 • d) zmiany lub korekty wpisów
 • e) redagowania, skracania, zatwierdzania i usuwania ocen, komentarzy oraz opinii wyrażanych przez Użytkowników, zatwierdzania ocen, komentarzy i opinii,
 • f) blokowania i trwałego usuwania kont Użytkowników w przypadku naruszania postanowień Regulaminu.

§ 17
Użytkownicy poprzez zamieszczenie swoich komentarzy i ocen na łamach Portalu wyrażają nieodpłatnie zgodę na tłumaczenie treści na języki obce, utrwalanie, zwielokrotnianie (jakąkolwiek techniką, a tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową), publikowanie, rozpowszechnianie, etc. przez Redakcję lub osobę trzecią, z którą Redakcja zawrze umowę w tym zakresie, tych treści (w części lub w całości) w jakiejkolwiek formie, a w szczególności w formie wydawnictw książkowych, multimedialnych, elektronicznych, gazetek, ulotek etc. Użytkownicy dodatkowo wyrażają zgodę na dokonywanie przez Redakcję lub ww. osobę trzecią skrótów komentarzy i ocen. Redakcja ma prawo do udzielenia odpłatnej lub nieodpłatnej sublicencji osobie trzeciej, bez obowiązku uiszczenia użytkownikom Portalu jakichkolwiek należności.

§ 18
W razie zamknięcia Portalu wszystkie oceny, komentarze i opinie Użytkowników będą trwale usunięte z serwerów bez uprzedniego powiadamiania.

§ 19
Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://www.szeptak.pl/regulamin. Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie go pod powyższym adresem.

§ 20
Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia konta w serwisie w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.

§ 21
Wszelkie pytania dotyczące serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: admin@szeptak.pl.

§ 22
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.